Algemene voorwaarden

1. DIENSTVERLENING

1.1 Steve Or Webdesign committeert zich aan een eersteklas serviceniveau en streeft ernaar om de wensen van de cliënt te vervullen. Lees wat klanten zeggen

1.2 an overeenkomsten en leveringen wordt altijd gehouden. In het geval dat Steve Or Webdesign zich door omstandigheden niet aan een overeenkomst kan houden, dan zal de cliënt direct worden geïnformeerd en worden nieuwe afspraken gemaakt.

2. WEBSITE HOSTING EN REGISTRATIE VAN DOMEINNAMEN

2.1 Steve Or Webdesign registreert de domeinnaam van de cliënt aan de hand van de door de cliënt opgegeven wensen en budgetten. Steve Or Webdesign biedt de beste hosting door gebruik te maken van samenwerkende hostingbedrijven. In de keuze van het hostingpakket zijn zowel de veiligheid en prestaties als het serviceniveau van de samenwerkende hostingbedrijven de belangrijkste uitgangspunten.

2.2 Steve Or Webdesign neemt de vrijheid om een project van een cliënt wel of niet te accepteren wanneer de cliënt al gebruik maakt van een hostingbedrijf. Deze keuze is afhankelijk van de geschiktheid van de host en/of het hostingpakket. In het geval van ongelijkvormigheid van de host wordt het overplaatsen van de website apart gefactureerd; tenzij ander aangegeven in de offerte.

2. WEBSITEVEILIGHEID

2.1 Elke website, ongeacht de beveiligingsmethodes die geïnstalleerd zijn, kan gehackt of geschaad worden door een (mislukte) hackpoging. Een goede beveiliging zal, in de meest gunstige situatie, de kans op een (mislukte) hackpoging drastisch verminderen door de hoeveelheid kwetsbare punten zo klein mogelijk te maken. De verantwoordelijkheid voor de reparatie van schade aan de website wordt gedeeld door de webhost, Steve Or Webdesign en de cliënt.

2.2 Het hostingbedrijf is aansprakelijk voor de beveiliging en het onderhoud van de webserver en de database-structuur. Wanneer er zich een storing voordoet zou het hostingbedrijf snel en kosteloos de storing moeten verhelpen. Steve Or Webdesign is niet aansprakelijk voor kosten die gemaakt worden door een hostingfout of ‘downtime’ van de webserver.

2.3 Steve Or Webdesign is verantwoordelijk voor het implementeren van beveiligingsmaatregelen op de afgesproken publicatiedatum. De beveiligingsmaatregelen leveren een goede beveiliging op basis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de webhost van de cliënt.

2.4 De cliënt is aansprakelijk voor de beveiliging van zijn website, de informatie van bezoekers aan zijn website en de kosten van reparatie of verlies voortkomend uit een directe aanval, een willekeurige hack of een gerichte hack. Het is aan te raden om gebruik te maken Beveiliging Onderhoud Pakketeen onderhoudsabonnement van een jaar die het risico van een aanval en de daaruit volgende kosten tot een minimum beperkt.

3. KOSTEN EN HONORARIA.

3.1 De cliënt is er aan gehouden om Steve Or Webdesign de geoffreerde kosten binnen zeven kalenderdagen na de opleverdatum te voldoen. Steve Or Webdesign behoudt zich het recht voor om de cliënt te verzoeken een aanbetaling van 50% van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen voor de aanvang van werkzaamheden.

3.2 Alle bijkomende kosten, inclusief kosten/royalty's voor fotografie en kunst, muzieklicenties en domeinnaam/registratiefees worden apart aan de cliënt gefactureerd, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3.3 Alle leveringen worden als volledig en afgeleverd bestempeld wanneer de cliënt de levering geaccordeerd heeft en/of zijn goedkeuring mondeling, in schrift, via e-mail of welke andere methode heeft gegeven. Wanneer een cliënt na meer dan dertig kalenderdagen, zonder verdere uitleg nog geen akkoord/reactie heeft gegeven, dan geldt dit tevens als een akkoord voor de levering

4. AANPASSINGEN AAN OVEREENKOMSTEN.

4.1 Tenzij anders afgesproken in de offerte factureert Steve Or Webdesign de cliënt alle kosten die voorkomen uit aanpassingen of veranderen die buiten de in offerte gespecificeerde dienstverlening of leveringen vallen. Steve Or Webdesign levert haar diensten voor een uurtarief van 60 euro. Bovengenoemde kosten komen bovenop de al in de offerte gespecificeerde kosten en bij het in rekening brengen van deze kosten gelden de in de offerte afgesproken budgetten of maximumprijzen niet. Steve Or Webdesign behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van de door de cliënt gewenste veranderingen, de deadline of opleverdatum van leveringen aan te passen.

4.2 Wanneer de cliënt met zijn wijzigingsverzoek substantieel afwijkt van de in de in de offerte gespecificeerde diensten en/of leveringen is het Steve Or Webdesign toegestaan om een aanvullende offerte op te maken en ter ondertekening aan de cliënt voor te leggen. Steve Or Webdesign definieert ‘substantieel’ als een wijziging van rond de 50% in factuurbedrag, leverdatum of leveringshoeveelheid. Steve Or Webdesign begint pas aan de werkzaamheden van de in de aanvullende offerte gespecificeerde diensten of leveringen wanneer de offerte getekend terug is ontvangen en, waar van toepassing, aanbetalingen ontvangen zijn.

4.3 Kleine veranderingen die na de oplevering en goedkeuring van de cliënt aangevraagd worden in principe kosteloos uitgevoerd. Steve Or Webdesign houdt zich echter wel het recht voor om het werk, voortkomen uit kleine aanpassingen te factureren aan de cliënt.

5. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT.

5.1 De cliënt erkent dat hij verantwoordelijk is voor:

(a) Het coördineren/managen van besluitvormingsprocessen waarin gewerkt wordt met derden.

(b) Het aanleveren van de inhoud voor de leveringen die direct geplaatst kunnen worden, zonder verdere aanpassingen door Steve or Webdesign, tenzij in de offerte anders overeengekomen is. Het aanleveren van inhoud door de cliënt gebeurt tijdig, met het oog op de in de offerte vastgestelde leveringsdeadline(s).

(c) Het aanleveren van media-inhoud die royalty- en licenttievrij is, of waar van toepassing, de royalties of licentie betaald is voor publicatie van de website.

(d) Het zelf corrigeren van zet – en spelfouten na accordering van de levering. Wanneer de cliënt een levering heeft geaccordeerd maar na oplevering spel of zetfouten ontdekt, is de cliënt aansprakelijk voor de kosten voor de correctie van dergelijke fouten.

(e) De beveiliging van de website tegen hackpogingen of welke andere vorm van cybercriminaliteit.

6. ACCREDITATIE EN PORTFOLIO.

6.1 Steve Or Webdesign behoudt zich het recht voor om alle leveringen de reproduceren, publiceren en te tonen in de portfolio’s, beeldbanken en andere media op de website van Steve Or Webdesign en daarbuiten. Doelstelling hiervan is het tonen van creatieve mogelijkheden, persoonlijke ontwikkeling en/of het tonen van auteurschap. Elke samenwerkende partij mag, op basis van redelijke goedkeuring van de tegenpartij, zijn rol in een project, dienst of levering beschrijven op zijn website of andere promotiematerialen. Ook is het toegestaan om een weblink te maken, wanneer dat niet uitdrukkelijk verboden is, naar de website van de tegenpartij.

7. GEHEIMHOUDING.

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

portfolio-ad
clients-say2